คุณกำพล โชติปทุมวรรณ

นายกสมาคม

คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์

เลขาธิการ

คุณศรัณย์ มหัทธนกุล

รองเลขาธิการสมาคม และกรรมการฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณธวัชชัย สุตจิตรานุรักษ์

เหรัญญิก

พล.อ.ต.หญิงชลลดา โพธิ์นทีไท

กรรมการฝ่ายศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

คุณเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการฝ่ายการศึกษาและการจัดกิจกรรม

คุณสมโรจน์ วนิชวัฒนะ

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

พล.ต.พงศกร เพ็ญตระกูล

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

คุณธัญญา ตู้จินดา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

คุณอัจฉริยา วงศ์พิวัฒน์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

คุณพงศธัช อัศวินวิจิตร

กรรมการฝ่ายหารายได้

คุณสุธนา จันทรานุรักษ์

นายทะเบียน

คุณชัยภัฎ เตมียบุตร

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณนิพนธ์ สุดสงวน

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายหารายได้

คุณสุภลักษณ์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

คุณโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา

ฝ่ายอาจารย์ประถม

รศ.พัชรี วรจรัสรังสี

อุปนายกสมาคมฯ

อ.ศรียา เนตรน้อย

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

อ.กาญจนา เบ้าทอง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.เพียงตา กิจหิรัญวงศ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม


ฝ่ายอาจารย์มัธยม

อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข

อุปนายกสมาคม

ผศ.สุพัตรา อุตมัง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.พรเทพ ทองตั้ง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ศยามล นามสุบิน

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.วราเดช กัลยาณมิตร

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ดร.กรวรรณ แสงตระกูล

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช

ที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร

ที่ปรึกษาและนายกกิตติมศักดิ์

คุณชัยรัตน์ เมฆศุกรีย์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณนพดล ปิ่นสุภา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณฐิติรัตน์ ศรีสอ้าน

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุชิน รัตนศิริวิไล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุพจน์ เศรษฐวงศ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณพงษ์เดช เสรีเชษฐพงษ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณวิริยะ จงไพศาล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ