ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร

นายกสมาคม

คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์

เลขาธิการ และกรรมการฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

รองเลขาธิการ

คุณกิตติ อภิชนบัญชา

เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายหารายได้

คุณชัยภัฎ เตมียบุตร

กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก

น.อ.หญิงชลลดา โพธิ์นทีไท

กรรมการฝ่ายศิลป์และความคิดสร้างสรรค์

คุณเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการฝ่ายการจัดกิจกรรม

คุณกำพล โชติปทุมวรรณ

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณศรัณย์ มหัทธนกุล

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณพรวิไล ห่อสุวรรณชัย

กรรมการฝ่ายการศึกษาและนายทะเบียน

คุณอุษณี โสตางกูร

กรรมการฝ่ายอำนวยการ

คุณวิริยะ จงไพศาล

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายหารายได้

คุณธีระชัย สุริยะพงษ์

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายหารายได้

คุณนิรมล เอกเพิ่มทรัพย์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

คุณธัญญา ตู้จินดา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสุภลักษณ์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณนิพนธ์ สุดสงวน

กรรมการฝ่ายการกีฬา

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

พล.ต.พงศกร เพ็ญตระกูล

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

คุณรุ่งโรจน์ กิตติถาวรกุล

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

ฝ่ายอาจารย์ประถม

ผศ.ทินกร บัวพูล

อุปนายกสมาคม

อ.ศรียา เนตรน้อย

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.เอมอร บูชาบุพพาจารย์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

อ.พรรณงาม ใจรักษ์ศักดิ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.สมใจ ตั้งปณิธานสุข

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.ณัฐพร สุดดี

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

อ.ศรานุวัฒน์ ชุ่มชัง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม


ฝ่ายอาจารย์มัธยม

อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข

อุปนายกสมาคม

ผศ.สุพัตรา อุตมัง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ศยามล นามสุบิน

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.วราเดช กัลยาณมิตร

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ดร.นาถวดี นันทาภินัย

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ดร.กรวรรณ แสงตระกูล

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

รศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณชัยรัตน์ เมฆศุกรีย์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร.วีรพงศ์ ไชยเพิ่ม

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณนพดล ปิ่นสุภา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.ต.ต.ธิติ แสงสว่าง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณเกียรติ ตั้งตรงศักดิ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณฐิติรัตน์ ศรีสอ้าน

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุชิน รัตนศิริวิไล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุพจน์ เศรษฐวงศ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ