คุณกำพล โชติปทุมวรรณ

นายกสมาคม

คุณวิกรานต์ ตั้งศิริพัฒน์

เลขาธิการ

คุณศรัณย์ มหัทธนกุล

เหรัญญิก และกรรมการฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณสุภลักษณ์ สุวัฒนะพงศ์เชฏ

ผู้ช่วยเหรัญญิก

คุณเกียรติพร ศิริชัยสกุล

กรรมการฝ่ายการศึกษาและการจัดกิจกรรม

คุณโสมสุดา ตันจันทร์พงศ์

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายการศึกษา

คุณเกรียงไกร กิตติธเนศวร

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณสุธนา จันทรานุรักษ์

นายทะเบียน

คุณชัยภัฎ เตมียบุตร

กรรมการฝ่ายหารายได้

คุณนพคุณ ตรีพรชัยศักดิ์

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายหารายได้

คุณธัญญา ตู้จินดา

กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์

คุณสมโรจน์ วนิชวัฒนะ

กรรมการฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

คุณวีระ รัตนแสงเสถียร

กรรมการผู้ช่วยฝ่ายเทคโนโลยี และสารสนเทศ

คุณประเสริฐ หล่อยืนยง

กรรมการฝ่ายสมาชิกสัมพันธ์

คุณอัจฉริยา วงศ์พิวัฒน์

กรรมการฝ่ายปฏิคม

พ.ต.อ.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ

กรรมการฝ่ายสวัสดิการ

ฝ่ายอาจารย์ประถม

อ.ศรียา เนตรน้อย

อุปนายกสมาคมฯ

ผศ.เพียงตา กิจหิรัญวงศ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.นวรัตน์ สุขวัฒนาสินิทธิ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

ผศ.พิมพ์พร อสัมภินพงศ์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม

อ.กาญจนา เบ้าทอง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ ประถม


ฝ่ายอาจารย์มัธยม

อ.พรพรหม ชัยฉัตรพรสุข

อุปนายกสมาคม

ผศ.สุพัตรา อุตมัง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.พรเทพ ทองตั้ง

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ศยามล นามสุบิน

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.วราเดช กัลยาณมิตร

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ดร.กรวรรณ แสงตระกูล

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

อ.ดร.ภัทรภร เจนสุทธิเวชกุล

กรรมการสมาคมฯ ฝ่ายอาจารย์ มัธยม

ศ.กิตติคุณ นพ.ภิรมย์ กมลรัตนกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศ.ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

รศ.ดร.ศิริเดช สุชีวะ

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ศ.ดร.สุพจน์ เตชวรสินกุล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณศักดิ์ชัย ยอดวานิช

นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมฯ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วุฒิพงศ์ กิตติธเนศวร

นายกกิตติมศักดิ์ และที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณกิตติ อภิชนบัญชา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณชัยรัตน์ เมฆศุกรีย์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.ต.อ. ชัยวัฒน์ เกตุวรชัย

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.ต.ท.ธิติ แสงสว่าง

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณนพดล ปิ่นสุภา

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

พล.อ.ต.หญิงชลลดา โพธิ์นทีไท

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณสุพจน์ เศรษฐวงศ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณฐิติรัตน์ ศรีสอ้าน

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณวีรพัฒน์ คงสิทธิ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ ฝ่ายพัฒนาโรงเรียนด้านกายภาพและสภาพแวดล้อม

คุณสุชิน รัตนศิริวิไล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณพรชัย รัตนชัยกานนท์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณพงษ์เดช เสรีเชษฐพงษ์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์

ที่ปรึกษาสมาคมฯ

คุณวิริยะ จงไพศาล

ที่ปรึกษาสมาคมฯ