สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครู

กิจกรรมของสมาคมส่วนใหญ่จะมุ่งเน้นที่การจัดกิจกรรมหาทุนเพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของโรงเรียน และกิจกรรมสนับสนุนความสัมพันธ์อันดี รวมทั้งสวัสดิการต่าง ๆ ของมวลหมู่สมาชิก การดำเนินการของสมาคมจะประสบผลสำเร็จด้วยดีได้ก็ด้วยความร่วมมือของทุก ๆ ฝ่ายในโรงเรียน

โดยมี สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ที่ โรงเรียนนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ซอยจุฬา ๓ ถนนพญาไท ตำบลวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1 ชื่อสมาคม

สมาคมนี้มีชื่อว่า “สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย” เรียกชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “The Parent–Teacher Association of Chulalongkorn University Demonstration School”

2 เครื่องหมายสมาคม

เครื่องหมายของสมาคมนี้ เป็นตราพระเกี้ยวสีน้ำเงินพื้นสีชมพู ส่วนบนมีคำว่า “สมาคมผู้ปกครองและครู” ส่วนล่างเป็นชื่อ “โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย” พิมพ์ด้วย ตัวพิมพ์สีน้ำเงิน อยู่ในกรอบรูปสามเหลี่ยม เส้นโค้ง สีน้ำเงิน 2 เส้น

3 วัตถุประสงค์ของสมาคม

สมาคมมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

  1. เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่ผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  2. เพื่อให้ผู้ปกครองและครูร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการให้การศึกษาและอบรมนักเรียนเพื่อให้มีพัฒนาการทุกด้าน และเป็นพลเมืองดีของชาติ
  3. เพื่อส่งเสริมและแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ระหว่างสมาชิก
  4. เพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ตลอดจนการหาทุนเพื่อส่งเสริมการศึกษานันทนาการและสวัสดิการของสมาชิก และครอบครัว
  5. เพื่อดำเนินกิจการที่สอดคล้องกับนโยบายของคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

4 ที่ตั้งสำนักงานสมาคม

สำนักงานของสมาคมนี้ตั้งอยู่ ณ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายประถม) ซอยจุฬา ๓ ถนนพญาไท ตำบลวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร